Sökning: "Vygotskij pedagogens roll"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Vygotskij pedagogens roll.

 1. 1. Lekens betydelse för barns lärande - En intervjustudie om pedagogers synsätt på lekens betydelse för barns lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Steén; Ilona Rodriguez Salazar; [2020]
  Nyckelord :lek; lärande; förskola; pedagogens roll; pedagogers syn; vygotskij; sociokulturellt perspektiv; kvalitativ intervju; barns lärande; barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogers syn på barns lek i relation till lärande i förskolan samt vilken roll de anser sig ha för barns lärande genom lek. Vi vill även skapa en uppfattning om varför de anser att leken är betydelsefull för barn och barns lärande. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers syn på lek som ett verktyg för social utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Tonning; Sarah Liersch; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidspedagog; Lek; Närmaste utvecklingszonen; Pedagogens roll; Skola; Vygotskij;

  Sammanfattning : Den forskning som hittills bedrivits gällande fritidshemmet har ofta fokuserat på fritidslärarens profession. I och med införandet av kapitel 4 i läroplanen har behovet av forskning kring pedagogernas syn på sin egen roll ökat (Falkner & Ludvigsson, 2016). LÄS MER

 3. 3. ”Vår uppgift är att göra det lite mer komplicerat än vad barnet redan kan” - Pedagogernas roll i barns kreativa utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Choy; [2018]
  Nyckelord :Förskolan; kreativitet; intervjuer; pedagogens roll; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på förskollärarnas syn på begreppet kreativitet i förskolan och hur de reflekterar kring sitt arbete med att uppmuntra barnet i sitt kreativa skapande. Studien tar sitt avstamp i ett sociokulturellt perspektiv på utveckling av kreativitet, vilket, enligt Vygotskij (1975) sker i samspelet mellan människor. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering i förskolan : En undersökning hur pedagoger ser och hanterar barns konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Funda Adiguzel; [2017]
  Nyckelord :Konflikter; konflikthantering; barn; pedagog; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med forskningsarbetet är att undersöka pedagogernas syn på konflikthantering samt hur barns konflikter förebyggs i förskoleverksamheten. För att uppnå ett trovärdigt resultat har kvalitativa samtalsintervjuer i samband med barnobservationer använts som metod för undersökningen. LÄS MER

 5. 5. "Elever lär med ryggen mot varandra". En studie om hur personal inriktning ämnesområden gynnar samspel mellan elever i lärande situationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Holmqvist; [2017]
  Nyckelord :förspråklig kommunikationsförmåga; grundsärskola inriktning ämnesområden; kognitiv funktionsnedsättning; kommunikation; lärande; reflektion; samspel;

  Sammanfattning : AbstraktHolmqvist, Malin (2016). ”Elever lär med ryggen mot varandra” En studie om hur personal i särskolan inriktning ämnesområden gynnar samspel mellan elever i lärande situationer ”Pupil learn with their back to each other” A study how staff in special schools for students with intellectual disabilities promotes interaction between students in learning situations Speciallärarexamen, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola ForskningsområdeMin erfarenhet från grundsärskolan visar att när det skapas samspelssituationer för elever med förspråklig kommunikationsförmåga handlar det ofta om att föra samman elever i olika aktiviteter och att personalen låter eleverna samspela på egen hand. LÄS MER