Sökning: "Vygotskijs socialkulturella perspektiv på lärande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vygotskijs socialkulturella perspektiv på lärande.

  1. 1. Svenska - mitt nya språk. En kvalitativ undersökning om lärares och elevers uppfattning om faktorer som påverkar andraspråksinlärning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Monika Dabrowska; Barbara Zabrzenska; [2015-03-23]
    Nyckelord :Språkets funktioner; SFI; Andraspråk; Påverkansfaktorer; Vygotskijs socialkulturella perspektiv på lärande;

    Sammanfattning : Dagens samhälle har blivit alltmer mångkulturellt. På grund av olika orsaker flyttar människor till Sverige. Några vill ha ett bättre liv, några vill börja något nytt, några är tvungna att fly från sitt hemland, men det är en ny fas för dem som har kommit hit. LÄS MER