Sökning: "WAI-AGE"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet WAI-AGE.

  1. 1. Äldre vuxnas användarupplevelse från WAI-AGE riktlinjer för navigation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Evelina Friman; [2021]
    Nyckelord :older adults; user experience; WAI-AGE; WCAG 2; UX; äldre vuxna; användarupplevelse; WAI-AGE; WCAG 2; UX;

    Sammanfattning : Äldre vuxna tillhör en målgrupp som har en bred inomgruppsvariation som framställs från en negativ stereotyp; en målgrupp i behov av hjälp. Samhället har förutfattade meningar att äldre vuxna är “resistenta” till teknologi med anledning av deras åldersrelaterade funktionsvariationer inom kognition och motorik. LÄS MER