Sökning: "WAMOS II"

Hittade 1 uppsats innehållade orden WAMOS II.

  1. 1. En jämförelse mellan fjärranalystekniker och vågbojar för mätning av oceanografiska parametrar i svenska vatten

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :David Bennich; William Bredberg; Jimmy Olsson; Louis Rulewski Stenberg; Malin Smith; Johnny Söderqvist; [2017]
    Nyckelord :WERA; CODAR; WAMOS II; HF-radar; high frequency; X-band; radar; wave buoy; SMHI; Datawell Directional Waverider; DWR-MkIII; WERA; CODAR; WAMOS II; HF-radar; Högfrekvensradar; X-band; radar; vågboj; SMHI; Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut; Datawell Directional Waverider; DWR-MkIII;

    Sammanfattning : För övervakning av svenska vatten krävs noggranna mätningar av oceanografiska parametrar såsom våghöjd, vågriktning, ytvattentemperatur och ytströmmar. Mätdata för parametrarna samlas in av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) och används till prognoser, sjöfart samt forskning. LÄS MER