Sökning: "WAMPS"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet WAMPS.

 1. 1. Food waste in Beijing - life cycle assessment approach to estimating the environmental impact and resource utilization of various alternatives for food waste treatment in Beijing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Anna Ek; [2017]
  Nyckelord :Food waste management; Anaerobic digestion; Life cycle perspective; Beijing; China; WAMPS; Waste management planning system; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Around the world, the treatment of food waste is a major administrative and environmental problem throughout the food supply chain. Beijing, as any other mega city, is facing vast issues of sustainable food waste treatment in addition to efforts for food waste reduction. LÄS MER

 2. 2. Beräkning av miljömässiga och ekonomiska konsekvenser vid källsortering av blandat byggavfall : samt analys av redovisningsmetoder för byggavfallsstatistik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Elin Ahlström; [2015]
  Nyckelord :Waste hierarchy; construction waste; environment; WAMPS; carbon dioxide; costs; EU; construction sector; accounting; recycle; reuse; Avfallshierarki; byggavfall; miljö; WAMPS; koldioxid; kostnad; EU; byggsektor; redovisning; återvinning; återanvändning;

  Sammanfattning : I en värld där människan är det enda djur som lämnar efter sig avfall som inte kan brytas ned naturligt, är det viktigt att avfallet vi producerar tas om hand på bästa möjliga sätt. EU har därför tagit fram en prioriteringsordning för hur avfallet ska behandlas. LÄS MER

 3. 3. Miljöbedömning samt kartläggning av verksamhetsavfall som del av Uppsala kommuns avfallsplan 2014 – 2022

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Susanne Jung; [2013]
  Nyckelord :verksamhetsavfall; Uppsala kommun; kommunal avfallsplan; miljöbedömning; MKB; WAMPS;

  Sammanfattning : I början av 1900-talet slängde svensken i genomsnitt 25 kg hushållsavfall per år. Idag är siffran 500 kg. Trender pekar på att avfallsmängderna kommer att fortsätta öka. 95 % av det genererade avfallet i Sverige kommer från verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Waste Management System Modeling of Tehran EIA study different MSW management models by using WAMPS model

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Hamed Mohamadi Fardi; [2009]
  Nyckelord :waste management; tehran; WAMPS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Miljökonsekvenser av svensk avfallspolitik : fallstudie i två regioner

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi (flyttat 20130630)

  Författare :Frida Pollak; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svensk avfallshantering har förändrats mycket sedan början på 1990-talet. Andelenhushållsavfall som deponerats har minskat medan förbränning, biologisk avfallshantering ochmaterialåtervinning har ökat sina andelar. Samtidigt har den totala mängden hushållsavfallökat. LÄS MER