Sökning: "WM-data Industrial Solutions"

Hittade 1 uppsats innehållade orden WM-data Industrial Solutions.

  1. 1. Ledningsgrupper i förändring

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Camilla Ringnér; Peter Johansson; Carolina Ericsson; Emelie Bischoff; [2003]
    Nyckelord :Ledningsgrupper; teamsammansättning; samarbete; situationsanpassning; förändring; Öresundskraft Marknad AB; Öresundskraft Underhåll AB; Sydkraft Gas AB; WM-data Industrial Solutions; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Ledningsgrupper i förändring Författare: Emelie Bischoff, Carolina Ericsson, Peter Johansson och Camilla Ringnér, studenter vid Ekonomihögskolan i Lund. Handledare:Jan-Inge Lind, Stein Kleppestø Syfte: Uppsatsens syfte är att studera i vilken utsträckning sammansättningen i ledningsgruppen förändras i företag som upplevt en ny förändrad situation. LÄS MER