Sökning: "WPR-METODEN"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet WPR-METODEN.

 1. 1. Vad är problemet? En WPR-analys av representationen av problem, subjekt och lösningsförslag i arbetet mot nedskräpning i Angered.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Tanja Hellsten Romeborn; [2019-08-12]
  Nyckelord :NEDSKRÄPNING; WPR-METODEN; GOVERNMENTALITET; ANGERED; AVFALLSHANTERING;

  Sammanfattning : This thesis aims to broaden the perspectives on littering through a case study in Angered, a suburban area north of Gothenburg where littering has been identified as one of the major problem areas by citizens. The study is based on the governmentality inspired power analysis method WPR which examines how problems become problems based on how they are understood and thought of as problems and the consequences that follow. LÄS MER

 2. 2. Svenskt sjöförsvar - samverkan eller sammanslagning? : En fallstudie av SOU 2012:48 med fokus på varför Försvarsmakten och Kustbevakningen inte slås samman.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Bengt Forssman; Henrik Mandéus; [2019]
  Nyckelord :Consolidated maritime defence; Cooperation; Swedish Navy; Swedish Coast Guard; Sundelius; WPR-approach; Samlat sjöförsvar; Samverkan; Myndighetssamverkan; Marinen; Kustbevakningen; Sundelius; WPR-metoden;

  Sammanfattning : I takt med att det säkerhetspolitiska omvärldsläget förändrats har frågor kring statens förmåga att möta kriser och rena krigshandlingar accentuerats. En statlig utredning har därför föreslagit att på sikt skapa ett samlat sjöförsvar genom att integrera Kustbevakningen och Marinen i en gemensam myndighet. LÄS MER