Sökning: "WPR-analys"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet WPR-analys.

 1. 1. Montenegros ekonomiska samarbete med Kina – en säkerhetsfråga eller en politisk och ekonomisk möjlighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amila Alidzanovic; [2021]
  Nyckelord :Montenegro; Kina; Belt and Road Initiative; 16 1; säkerhetsetori; WPR-analys; diskursanalys; Foucault; Jakimów; ”speech act”; avsäkerhetisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide a ”local” perspective on Montenegros own understanding of the country’s economic cooperation with China, within the framework of the Belt and Road Initiative. With a lack of discourse analysis and no case study with Montenegro as a case within the research on Belt and Road Initiative, this thesis also intends to cover this specific gap. LÄS MER

 2. 2. Om aktörer inom svensk arbetsförmedling. : En studie om intressekonflikter mellan medverkande på den arbetsmarknadspolitiska arenan.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Anna Herslow Deijenberg; Michaela Lundin; [2021]
  Nyckelord :Labor market policy; private actors; neoliberalism; policy analysis; Bacchi; Strange; Lundquist; Almega; Offentlig förvaltning; arbetsmarknadspolitik; privata aktörer; nyliberalism; policyanalys; Bacchi; Strange; Lundquist; Almega;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra intressekonflikter som uppstått mellan kommun och branschorganisation när en kommun ansökt om att få bli leverantör till Arbetsförmedlingen för en tjänst som tidigare endast upphandlats med privata aktörer. Vidare är vårt syfte att undersöka huruvida demokratiska eller ekonomiska incitament ligger till grund för Karlshamns kommun respektive branschorganisationens ställningstagande i denna fråga. LÄS MER

 3. 3. Narkotikapolitik och dödlighet : En diskursanalys av debatten kring svensk narkotikapolitik i tryckt media under januari-april 2021

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lisa Olsson; Lisa Olsson; [2021]
  Nyckelord :Narkotikapoltik; narkotika- och läkemedelsrelaterad dödlighet; diskurs- och WPR-analys; tidningsartiklar;

  Sammanfattning : Studien är en diskursanalys med syfte att analysera hur svensk narkotikapolitik framställs diskursivt och hur problemrepresentationen ser ut i svensk dagspress. Tidningsartiklarna är hämtade från både rikstäckande media och lokal dagspress. I analysen har två framträdande diskurser kunnat urskönjas. LÄS MER

 4. 4. Klimatförändringarna, ett problem? : En kvalitativ studie om synen på klimatförändringarna utifrån Försvarsmakten styrdokument och officerare på taktisk nivå

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Jansson; [2021]
  Nyckelord :klimatförändringar; klimatomställning; militär organisation; krigsvetenskap; WPR-analys;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kommer att påverka alla, även Försvarsmakten. Politiskt och samhälleligt framkommer ett krav på förändring och anpassning för att nå en hållbar utvecklig. LÄS MER

 5. 5. Kriskommunikation under covid-19: den tolkade informationsrepresentationen : En policyanalys om informationsöverföring från myndigheter till regionala och lokala aktörer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Lina Rönningås; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; pandemic; Risk and Crisis communication; Distributed Cognition; WPR analysis; COVID-19; pandemi; Risk- och Kriskommunikation; Distributed Cognition; WPR-analys;

  Sammanfattning : Covid-19, also known as the coronavirus, took the world by storm after the outbreak in Wuhan in December 2019. A rapid spread of infection started and it is still ongoing. Many parts of the society are affected, and the flow of information to society has not been as important for long. LÄS MER