Sökning: "Walid Iskandarani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Walid Iskandarani.

  1. 1. Strategier för integrering av språkinlärning i ämnesundervisningen för andraspråkselever

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Centrum för akademiskt lärarskap (AKL); Malmö universitet/Malmö högskola/Centrum för akademiskt lärarskap (AKL)

    Författare :Walid Iskandarani; Hussein Yousef; [2021]
    Nyckelord :Andraspråkselever; språkinlärning; ämnesinlärning; samhällskunskap; strategier;

    Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att redogöra för forskning om hur andraspråkselevers lärande gynnas när lärare integrerar språkinlärningen med ämnesundervisningen i samhällskunskap. Frågeställningen som skall besvaras är “hur integrerar man språkinlärningen med ämnesinnehållet på ett effektivt sätt för andraspråkselever i ämnet samhällskunskap?”. LÄS MER