Sökning: "Wallgren Johan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wallgren Johan.

  1. 1. Graphical user interface for evaluation of knee proprioception and how it is affected by an anterior cruciate ligament (ACL) injury- a functional brain imaging study : Ett grafiskt användargränssnitt för utvärdering av knäproprioception och hur det påverkas av en korsbandsskada - en funktionell magnetresonanstomografisk studie

    Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysikUmeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaper

    Författare :Wallgren Johan; [2018]
    Nyckelord :Proprioception; fmri; acl; anterior cruciate ligament injury; brain imaging; mri; knee injury; BOLD; SPM;

    Sammanfattning : There is a big risk that neuroreceptors located in the knee, responsible for our proprioceptive ability, are damaged after an anterior cruciate ligament (ACL) injury occurs. This may cause miscommunication between the neuroreceptors and motoric function in the brain. LÄS MER