Sökning: "Walter Linden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Walter Linden.

  1. 1. Bevarandets problematik och möjligheter i historiska miljöer

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

    Författare :Tommy Roman; [2010]
    Nyckelord :bevarande; bevarandebegrepp; historiska miljöer; konservering; underhåll; restaurering; rekonstruktion; förnyelse; arbetsgång; preservation; maintenance; restoration; reconstruction; historic environments; renewal; process;

    Sammanfattning : SammanfattningMänniskans levnadsmiljöer är i ständig förändring. Ett faktum vilket idag kanske tydligast ses i den allt mer exploaterade stadsmiljön. Detta är en utveckling som innebär att ’gröna’ miljöer i form av trädgårdar, parker och andra ’gröna’ element skapade av människan måste ha grunder som styrker deras bevarande. LÄS MER