Sökning: "Wan Hasso Adib"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wan Hasso Adib.

  1. 1. SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLANDE ARBETSSÄTT I FÖRBEREDELSEKLASS 4-6 En studie av pedagogiska metoder som används av SvA-lärare i undervisning av nyanlända elever

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Wan Hasso Adib; Dalia Hasso Adib; [2020-01-07]
    Nyckelord :SvA-lärare; nyanlända elever; förberedelseklass; studiehandledare;

    Sammanfattning : Syfte:Undersöka vilka pedagogiska metoder SvA-lärare använder i sin undervisning med nyanlända elever i förberedelseklassen 4–6 och hur de resonerar och reflekterar kring dessa former av samverkan med studiehandledare.Teori:Vår teoretiska ram är språkdidaktik. LÄS MER