Sökning: "Wannebro Ida"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wannebro Ida.

  1. 1. Samspelet mellan interna och externa faktorer och deras påverkan på modifiering av employer branding strategier : En kvalitativ studie gällande modifiering av employer branding strategier i syfte att behålla medarbetare

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Wannebro Ida; Johansson Ella; [2022]
    Nyckelord :Employer branding strategies; Retention strategies; Work-life balance; Organizational culture; Employer branding strategier; behålla anställda; work-life balance; organisationskultur;

    Sammanfattning : Bakgrund: Employer branding har blivit ett alltmer aktuellt fenomen i den föränderliga värld vi lever i. Det kan ses som ett verktyg för att både rekrytera och behålla anställda. LÄS MER