Sökning: "Waste activated sludge"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Waste activated sludge.

 1. 1. Impact on carbon emissions applying the sustainable EffiSludge wastewater treatment concept to the Nordic pulp- and paper industry

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Disa Donnér; [2018]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; Biomethane; Carbon footprint; EffiSludge; Pulp- and papermill wastewater treatment; Waste activated sludge;

  Sammanfattning : The pulp- and paper industry (PPI) faces a great challenge in finding new ways to reduce its overall carbon emissions. Large quantities of water are used in the pulp- and paper making process. In this context, a more sustainable wastewater treatment with a lower carbon footprint is of relevance for the PPI. LÄS MER

 2. 2. Online-instrumentering på avloppsreningsverk : status idag och effekter av givarfel på reningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Sensor faults; off-set; bias; drift; sensor; instrument; instrumentation; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; activated sludge process; pre-denitrification; wastewater; wastewater treatment; Givarfel; bias; drift; givare; instrument; instrumentering; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; aktivslamprocess; fördenitrifikation; avloppsvatten; avloppsrening;

  Sammanfattning : Effektiviteten av automatiserade reningsprocesser inom avloppsreningsverk beror ytterst på kvaliteten av de mätdata som fås från installerade instrument. Givarfel påverkar verkens styrning och är ofta anledningen till att olika reglerstrategier fallerar. LÄS MER

 3. 3. Nitrogen removal from municipal wastewater by mainstream Partial Nitritation/Anammox process

  Master-uppsats, KTH/Vatten- och miljöteknik

  Författare :Alessio Robiglio; [2018]
  Nyckelord :Mainstream; Deammonification; IFAS; UASB; Anammox; Anoxia; Aeration; Online; Monitoring; Inhibition; Wastewater;

  Sammanfattning : Mainstream Partial Nitritation/Anammox, also known as Mainstream Deammonification, is a promising technology for future wastewater purification that aims to remove nitrogen from wastewater in order to prevent the eutrophication. It is less costly than the traditional nitrification/denitrification process and it heads towards the direction of converting the WWTPs from energy consuming into energy producing facilities. LÄS MER

 4. 4. Kemisk fällning av fosfor med tvåvärt järn i kombination med aktivslam eller membranbioreaktor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Paulina Sandberg Birgersson; [2017]
  Nyckelord :Kemisk fällning; järn II sulfat; MBR; fosforrening; avloppsvattenrening;

  Sammanfattning : Stockholm Vatten AB (SVAB) behöver utöka kapaciteten på avloppsreningsverket i Henriksdal. Därför kommer en membranbioreaktor (MBR) att implementeras i dagens befintliga aktivslamanläggning. Den nya anläggningen dimensioneras för att kunna hantera det förväntade flödet år 2040. LÄS MER

 5. 5. Systemteknisk studie av pumpstyrning på Henriksdals nya reningsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Patrik Blomstrand; Rasmus Jemander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The population of Stockholm is increasing and with it the amount of wastewater that needs treatment. To cope with the increase, Henriksdal wastewater treatment plant (WWTP) in Stockholm, Sweden, is currently being expanded into the worlds largest WWTP using membrane bioreactor (MBR) technology. LÄS MER