Sökning: "Watson omvårdnad sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Watson omvårdnad sjuksköterska.

 1. 1. Kunskaper och fördomar - behov av ökad medvetenhet i mötet med substansberoende patienter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Karin Iveslätt Khakpour; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; bemötande; vårdrelation; substansberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund. Oavsett var i hälso- och sjukvården sjuksköterskor arbetar så möter de patienter med alkohol- eller narkotikaberoende, så kallat substansberoende. Att inhämta kunskaper om livssituation och hjälpbehov hos de här patienterna, kan vara såväl känsligt som förknippat med svårigheter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans förhållningssätt till äldres psykiska ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Karin Falk; Sofia Larsson; [2015]
  Nyckelord :approach; elderly; mental illness; nurse; nursing; förhållningssätt; omvårdnad; psykisk ohälsa; sjuksköterska; äldre;

  Sammanfattning : Problemställning. Psykisk ohälsa identifieras och åtgärdas ofta inte hos äldre patienter, vilket leder till onödigt lidande och minskad livskvalitet. Sjuksköterskor borde genom sitt holistiska synsätt vara i en utmärkt position för att åtgärda detta, men i praktiken fungerar detta dåligt. Syfte. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan personcentrerad vård och sjuksköterskans arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marika Cederberg; Rosita Gustavsson; [2012-06-12]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; sjuksköterska; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan och omvårdnadsteoretikern Florence Nightingale grundade den moderna omvårdnaden och sjuksköterskeyrket som en profession. Hon ansåg att omvårdnad inte var underordnad medicinen och genom utbildning ville hon göra omvårdnad till ett kompetens-område med yrkesstatus. LÄS MER

 4. 4. Patientundervisning. Vad ska sjuksköterskan ta hänsyn till?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Christina Almqvist; Maria Nilsson; [2009-01-15]
  Nyckelord :Patientundervisning; Omvårdnad;

  Sammanfattning : I sjuksköterskans yrkesroll är patientundervisning en stor del av arbetet och enligthälso- och sjukvårdslagen är man som sjuksköterska ålagd att informera ochundervisa patienterna. Patientundervisningen är oftast integrerad i det dagliga arbetetoch sker ofta omedvetet. LÄS MER

 5. 5. ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING. EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :ROSE-MARIE QWICK SCHÖNHERR; [2009]
  Nyckelord :Tobaksprevention; rökavvänjning; TCM; TPB; akupunktur; öronakupunktur; kvinnor; sjuksköterska; teorier; Tobacco prevention; smoking cessation; acupuncture; Ear acupuncture; women; nurse; theories;

  Sammanfattning : Schönherr Qwick, R-M Öronakupunktur. Upplevelser och känslor av öronakupunktur i samband med rökavvänjning. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng, D-nivå. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. LÄS MER