Sökning: "Welinton Vasquez Tenazoa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Welinton Vasquez Tenazoa.

  1. 1. HOT OCH VÅLD-HUR PÅVERKAR DET PSYKIATRISJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNADSARBETE? : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :John Nådin; Welinton Vasquez Tenazoa; [2021]
    Nyckelord :Heldygnsvård; hot; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterskor; våld.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta inom psykiatrisk vård anses vara den verksamhet där risken för att bli utsatt för hot och våld är som störst. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor som arbetar på en psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning kan uppleva att hot och våld förekommer frekvent och i varierande form. LÄS MER