Sökning: "Wenche Nilsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wenche Nilsen.

  1. 1. Vilka faktorer enligt forskning ökar motivation till läsning i de yngre åren i svenskämnet?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Amanda Sträng; Wenche Nilsen; [2019]
    Nyckelord :Klassrumsklimat; läsförebilder; läsintresse; läsning; motivation; textsamtal;

    Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers motivation till ökad läsning i åldrarna sex till nio. Frågeställningen har varit: Vilka faktorer enligt forskning ökar motivation till läsning i de yngre åren i svenskämnet? Vi har valt att utgå från en systematisk sökprocess. LÄS MER