Sökning: "Wendy Torres Taquechel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wendy Torres Taquechel.

  1. 1. Vill du vara med på våran lek? : En kvalitativ studie om flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Diana Murad; Wendy Torres Taquechel; [2019]
    Nyckelord :flerspråkiga barns samspel; pedagog; lek; utomhusmiljö; observation- och intervjustudie;

    Sammanfattning : Uppsatsen handlar om flerspråkiga barns sociala samspel. Ett intresse för att skriva om det här ämnet beror till stor del på att talet om “den flerspråkiga förskolan” kommit till uttryck under de senaste 10 åren, vilket syftar på förskolor där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER