Sökning: "When a child dies"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden When a child dies.

 1. 1. "Att ett barn dör kan kännas orättvist" : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Isabella Videll; Filippa Wall; [2019]
  Nyckelord :children; experiences; nurses; nursing; palliative care; barn; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen avlider cirka 560 barn i Sverige. Sjuksköterskor har en central roll i omvårdanden av barn i palliativt skede. En familjecentrerad omvårdnad kan hjälpa till att skapa ett meningsfullt avslut av livet. Här har sjuksköterskor ett ansvar för att tillmötesgå patienter och anhörigas värderingar, önskemål och känslor. LÄS MER

 2. 2. Moderns psykiska hälsa efter att hon mist sitt barn intrauterint : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Erica Alvarado Vitblom; Annelie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Fetal death; Stillbirth; Psychological health; Psychosocial support system; Nurse midwives; Intrauterin fosterdöd; Dödfödsel; Psykisk hälsa; Psykosocialt stödsystem; Barnmorskans roll;

  Sammanfattning : I Sverige föds ungefär 440 barn döda varje år. Intrauterin fosterdöd kan beskrivas som en stilla födsel och definieras som framfödande av barn som saknar livstecken efter 22 fullgångna graviditetsveckor. En förlossning av ett dödfött barn sker på liknande sätt som en förlossning med ett levande barn. LÄS MER

 3. 3. Barn i sorg efter en förälders plötsliga död : En intergrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Blomqvist; Martina Häll; [2018]
  Nyckelord :Child; Parental death; Mental illness; Suffering; Caring Relationship; Barn; Förälders död; Psykisk ohälsa; Lidande; Vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drygt 3 % av alla barn i Sverige drabbas av att en förälder dör innan de fyllt 18 år. Det innebär ca 3500 barn per år och i 600-650 fall av dem sker det plötsligt och oväntat. Barn som närstående glöms ofta bort eller hamnar i skymundan. LÄS MER

 4. 4. När ett barn dör : En litteraturöversikt över föräldrars upplevelser av vårdpersonales stöd efter att deras barn dött

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Hedenlind; Sara Berg; [2016]
  Nyckelord :Child death; Child loss; Support for parents; Parents support; Grief and breavemeants; Parents perspective; When a child dies; Qualitative; Be a parent to a child who has died; Barns död; Förlust av ett barn; Föräldrastöd; Stöd för föräldrar; Sorg och sörjande; Föräldrars perspektiv; När ett barn dör; Kvalitativ; Att vara förälder till ett barn som dött;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förlora ett barn är en stor sorg som uttrycks på olika sätt hos olika individer. Sorgen drabbar inte bara familjen utan även vårdpersonal som upplever att det får svårigheter att identifiera föräldrars behov och stödja dem i deras sorgeprocess. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser i samband med deras barns död på en intensivvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Björkén Burman; Jenny Friström; [2014]
  Nyckelord :child; death; intensivecareunits; parents; experiences; barn; död; intensivvårdsavdelning; upplevelser; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödsfall bland barn i Sverige är ovanligt. Ungefär 98 % av alla barn som vårdas på intensivvårdsavdelning överlever upp till vuxen ålder. Detta gör att sjukvården saknar erfarenhet av omhändertagande av föräldrarna till ett döende barn. Ett barns död väcker starka känslor hos föräldrarna. LÄS MER