Sökning: "Whistleblower Policy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Whistleblower Policy.

  1. 1. Vad är risken med att blåsa i pipan? : En fallstudie om hur visselblåsning kan fungera som en del av en kommuns interna kontroll

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Michaela Lindh; Therese Lundin; [2016]
    Nyckelord :Internal Control; Whistleblowing; Internal Whistleblowing; Whistleblower Policy; Wrong-doing; Municipality; Public Sector; Corruption; Intern kontroll; Visselblåsning; Intern visselblåsning; Visselblåsarfunktion; Oegentligheter; Kommun; Offentlig sektor; Korruption;

    Sammanfattning : In the last years, research has increasingly focused on internal control of municipalities. Increased awareness about wrong-doing scandals, which may have been caused by a whistleblower who has revealed an irregularity, is a contributing factor. LÄS MER