Sökning: "Whitney Jansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Whitney Jansson.

 1. 1. Uppfattningar om fall och fallprevention hos vårdpersonal inom geriatrisk slutenvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Ahlbin; Sandra Jansson; [2018]
  Nyckelord :Fall risk; fall injuries; guidelines; health professionals; risk factor; elderly; questionnaire study; Enkätstudie; fallrisk; fallskador; riktlinjer; riskfaktorer; vårdpersonal; äldre;

  Sammanfattning : Falls and fall related injuries are a major health issue to the elderly population of Sweden. The number of accidents in the community caused by falls is increasing. It is mainly the elderly who need to be hospitalized after a fall. Patients with stroke, cognitive disorders, or hip fracture, have a particularly high risk of falling. LÄS MER

 2. 2. Socialt stöd och psykisk hälsa : Gymnasieelevers självskattade psykiska hälsa och socialt stöd från lärare och klasskamrater

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Alexander Jansson; [2013]
  Nyckelord :Upplevt socialt stöd; psykisk hälsa; gymnasieskola; lärare; klasskamrater; könsskillnader;

  Sammanfattning : Inledning: Gymnasieelever som upplever ett starkt socialt stöd från lärare och klasskamrater rapporterar i högre utsträckning en positiv psykisk hälsa. Under flera decennier har svenska skolungdomars psykiska hälsa försämrats och socialt stöd från lärare och klasskamrater är viktigt för att stävja den nedåtgående trenden. LÄS MER