Sökning: "Wida Rahimi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wida Rahimi.

  1. 1. Anhörigas omsorg till äldre närstående : -        En kvalitativ studie om omsorgsarbetets konsekvenser för anhörigvårdare

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

    Författare :Wida Rahimi; [2019]
    Nyckelord :Anhöriga; äldre;

    Sammanfattning : Abstract Relatives care of elderly people. A qualitative study on the consequences and effects of caregiving. The aim of the study was to gain a deeper understanding of informal caregivers' experiences of the care work which they give to elderly relatives. LÄS MER