Sökning: "Widenfalk Ehlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Widenfalk Ehlin.

  1. 1. Habiliteringspersonals erfarenheter av att arbeta med habiliteringsplaner för personer med funktionshinder-En kvalitativ intervjustudie

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Evelyn Widenfalk Ehlin; [2014]
    Nyckelord :habilitation plan; professional; habilitation; disability; perticipation; goal setting; Habiliteringsplan; personal; habiliteringen; funktionshinder; delaktighet;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är landstinget enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldig att upprätta habiliteringsplaner över beslutade insatser för personer med funktionshinder. Planen är ett viktigt instrument inom habiliteringen för att möjliggöra en jämlik delaktig vård samt inflytande i behandling för personer med funktionshinder. LÄS MER