Sökning: "Wijnbladh Maja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wijnbladh Maja.

  1. 1. Ung och kriminell : Med det sociala kapitalet som insats

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Wijnbladh Maja; Mahmoudi Ronak; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka varför en del ungdomar begår brott och vilka faktorer som kan ligga bakom. Genom att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer med sex unga män med en tidigare kriminell bakgrund har vi försökt få svar på studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER