Sökning: "Wiktor Bergsand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wiktor Bergsand.

  1. 1. Grön Platsmarknadsföring: En fallstudie av Växjö & Malmö

    Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Wiktor Bergsand; [2018-08-09]
    Nyckelord :Green place branding; Place branding; Växjö; Malmö;

    Sammanfattning : Grön platsmarknadsföring är ett koncept som nyligen uppstått som ettforskningsområde och har uppstått som ett resultat av ett ökat intresse från lokalamakthavare att marknadsföra sig som gröna. Detta är i sin tur inlindat i ett merallmänt ökat intresse att framställa produkter som gröna. LÄS MER