Sökning: "Wilfred Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wilfred Nilsson.

  1. 1. Godtycklighet, för barnets bästa? : En studie om hur principen om barnets bästa kommer till uttryck i förvaltningsrätten.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Markus Tuhti; Wilfred Nilsson; [2020]
    Nyckelord :Barnets bästa; LVU; barnrätt;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förvaltningsrätten resonerar kring och använder begreppet barnets bästa i LVU-domar. Bakgrunden ligger i att Barnkonventionen trädde i kraft januari 2020 varpå barnets bästa som begrepp blivit aktuellt i dagens debatt då det är en viktig aspekt som ska beaktas i alla beslut som rör barn samtidigt som ingen kan riktigt säga vad det innebär. LÄS MER