Sökning: "Wilhelm Leissner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wilhelm Leissner.

  1. 1. Marknadsanalys och kommersialiseringsstrategier för ett nyttkopplingskoncept

    Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Andreas Klintberg; Wilhelm Leissner; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER