Sökning: "William Elmlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden William Elmlund.

  1. 1. Höga berg och djupa dalar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :William Elmlund; Måns Herlogsson; Lucas Nicander; [2020]
    Nyckelord :Underprissättning; Cyklikalitet; Nasdaq OMX Stockholm; Börsintroduktion; Regressionsanalys; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER