Sökning: "William Folkö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden William Folkö.

  1. 1. “Alla har ett ansvar men man ska inte gå ensam” : En kvalitativ studie om avhopparverksamheters arbete för att förebygga återfall i grova brott och återrekrytering till kriminella grupperingar

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Madeleine Björnfoth; William Folkö; Sandra Johansson; [2022]
    Nyckelord :kriminella grupperingar; återrekrytering; avhopparverksamheter; avhopp; motivation; återfall; uppföljning;

    Sammanfattning : Den föreliggande studien syftade till att undersöka hur avhopparverksamheter i Sverige verkar för att underlätta en individs avhopp från kriminella grupperingar, och hur dessa verksamheter arbetar uppföljande med individer som annars riskerar att återfalla i grova brott och återrekryteras. För att besvara syftet genomfördes sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med praktiker som arbetar på olika myndighetsdrivna och icke-myndighetsdrivna avhopparverksamheter. LÄS MER