Sökning: "William Lai"

Hittade 1 uppsats innehållade orden William Lai.

  1. 1. Konkurrerande lojalitetsplikter - Om förhållandet mellan lojalitetsplikter för styrelseledamöter med uppdrag i flera bolag när bolagens intressen kolliderar

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :William Lai; [2020-05-17]
    Nyckelord :Civilrätt; Bolagsrätt; Aktiebolagsrätt; ABL; Styrelseledamöter; Styrelseledamöters lojalitetsplikt; Konkurrerande lojalitetsplikter;

    Sammanfattning : Styrelseledamöter i aktiebolag har en tämligen långtgående lojalitetsplikt gentemot bolaget som innefattar en skyldighet att främja bolagets intresse framför sina egna eller andras intressen. Det är vanligt förekommande att styrelseledamöter har uppdrag i flera bolag samtidigt. LÄS MER