Sökning: "William Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden William Lind.

 1. 1. En grand mobilisering - En studie om intressenters påverkan på organisatoriska beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Ericsson; William Lind; [2018]
  Nyckelord :Grand Hôtel; mobilization; corporate social responsibility; intangible assets; legitimacy; citizenship; strategy; brand communications; social media; Twitter; strategic communication; stakeholder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mobilization via social media has the power to change organizational strategies and behavior. This study examines what types of communicative strategies stakeholders use to initiate an organizational change via social media. A qualitative textual analysis was conducted, consisting of 449 posts on Twitter and one press release from Grand Hôtel. LÄS MER

 2. 2. Organisationers utmaningar och åtgärder vidframtagandet av samtyckestexter samt dess behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Tesfaom Alem; William Lind; [2018]
  Nyckelord :GDPR; General Data Protection Regulation; Consent; Privacy policy; GDPR; Dataskyddsförordningen; Personuppgiftslagen; Samtycke; Personuppgiftsbehandling;

  Sammanfattning : Utvecklingen av digital teknik tillsammans med nya affärsmodeller har nått nya nivåer under de senaste åren vilket har resulterat i att behandlingen av personuppgifter både ökat och förändrats. Problematiken med detta innefattar att den personliga integriteten i större utsträckning kränks. LÄS MER

 3. 3. När lönsamheten går under jord : En fallstudie på ett tech-företags kundrelationer och kundlönsamhetsbedömningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Parasnis; Victor Willborg; [2017]
  Nyckelord :kundrelationer; kundlönsamhetsbedömningar; tekniskt gränssnitt; organisatoriskt gränssnitt;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka ett high-tech företag och hur dess kundrelationer ser ut samt vilken typ av lönsamhetsbedömningar företaget gör på dess kunder som är low-tech företag. Uppsatsen utgår från det teoretiska ramverk som Lind och Strömsten (2006) arbetat fram om kundrelationer och tillhörande lämpliga kundlönsamhetsanalyser. LÄS MER

 4. 4. Pain among female soccer players : A study on high-level athletes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :William Lind; [2017]
  Nyckelord :pain; women; soccer; sport; questionnaire; smärta; kvinnor; fotboll; sport; enkät;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk smärta kan försämra både fysisk och psykisk förmåga samt leda till flertalet komplikationer. Smärta är ofta sammankopplat med skador. Skador är vanliga bland idrottare, och skaderisken ökar ju högre nivå man spelar på. LÄS MER

 5. 5. Trackersystem för lokalisering av en golfboll

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Johannes Berghult; William Flodin; Fredrik Kuylenstierna; William Lind; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER