Sökning: "William Quist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden William Quist.

  1. 1. Makthierarki - hur påverkar den kvaliteten?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Isac Andersson; William Quist; [2024-02-21]
    Nyckelord :Makthierarki; Lärare i fritidshem; Samverkan; Frontlinjebyrykrati; Kvalitet; Arbetsuppdrag.;

    Sammanfattning : Yrket lärare i fritidshem är det läraryrket som är den mest fristående och frigående av alla lärarpositioner. Detta kommer med sina problem, till exempel att deras planeringstid går till att hjälpa andra lärare istället för att utveckla fritidshemmet. LÄS MER