Sökning: "William Sidenbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden William Sidenbom.

  1. 1. Dynamiska flöden som restaureringsmetod : Hur förändras strandvegetationen med en säsongsanpassning av minimitappningen i den reglerade Juktån?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

    Författare :William Sidenbom; [2019]
    Nyckelord :riparian; restoration; riverine; e-flows;

    Sammanfattning : Regulation and alteration of streams and rivers have a long history and dams provide us with resources. It also degrades the ecosystems connected to them by cutting off transportation routes and changing the flow regime. Riparian ecosystems have evolved to the natural flow regimes, making them sensitive to hydrological alterations. LÄS MER