Sökning: "William Stenström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden William Stenström.

  1. 1. En konstitutionell proportionalitetsbedömning av: inhemska regler om obligatorisk rapporteringsplikt

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :William Stenström; [2020-05-17]
    Nyckelord :Mandatory disclosure rules; MDR; Rapporteringspliktiga arrangemang; Proportionalitetsprincipen;

    Sammanfattning : Arbetet behandlar obligatorisk rapporteringsplikt avseende svenska inhemska skatteupplägg som presenterades i betänkandet SOU 2018:91 och byggde på EU:s direktiv 2018:822 angående obligatorisk rapporteringsplikt (”mandatory disclosure rules” eller ”MDR”). Av betänkandet framgår ett lagförslag som innehåller inhemska regler. LÄS MER