Sökning: "William Sundström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden William Sundström.

  1. 1. Livet efter ett hjärtstopp - ur ett patientperspektiv. : En systematisk litteraturstudie.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :William Kinberg; Sofia Sundström; [2015]
    Nyckelord :Hjärtstopp; livskvalitet; livssituation; patientperspektiv;

    Sammanfattning : .... LÄS MER