Sökning: "William Sundström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden William Sundström.

 1. 1. Allokering av köpeskilling till goodwill

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Matheus Henriksson; William Sundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid ett företagsförvärv skall köpeskillingen allokeras till de förvärvade nettotillgångarna i första hand, den resterande delen skall redovisas som en tillgång i koncernens balansräkning och benämns goodwill. Tidigare studier visar att vid företagsförvärv allokeras en större del av köpeskillingen till goodwill sedan införandet av IFRS 3 och tillägget i IAS 36, se Carvalho et al. LÄS MER

 2. 2. Livet efter ett hjärtstopp - ur ett patientperspektiv. : En systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :William Kinberg; Sofia Sundström; [2015]
  Nyckelord :Hjärtstopp; livskvalitet; livssituation; patientperspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER