Sökning: "William Waldetoft"

Hittade 1 uppsats innehållade orden William Waldetoft.

  1. 1. Radiosportens livskraft i en ny medievärld : En kvalitativ studie om Radiosportens nutida utmaningar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Joakim Westman; William Waldetoft; [2019]
    Nyckelord :Radiosporten; sportradio; public service; journalistik; digitalisering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER