Sökning: "William Wirsén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden William Wirsén.

  1. 1. Applicering av Long Short-Term Memory för prediktion av markdeformation på svensk järnväg : Utveckling av ett artificiellt neuralt nätverk för prediktion av kommande marksättningar på järnvägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

    Författare :William Wirsén; Martin Leijon; [2020]
    Nyckelord :Artificiell intelligens; artificial neural network; Long Short-Term Memory; InSAR; land subsidence; Recurrent Neural Network; Artificiell intelligens; artificiellt neurala nätverk; Long Short-Term Memory; InSAR; markdeformering; Recurrent Neural Network;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate whether it is possible to predict future land subsidence on the railway line between Mölndal and Torrekulla. The prediction was made using Long Short-Term Memory; an artificial neural network with RNN architecture. LÄS MER