Sökning: "Wilma Deleryd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wilma Deleryd.

  1. 1. Artificiell Intelligens vid rekrytering. En kvalitativ studie om hur Artificiell Intelligens påverkar beslutsprocessen vid rekrytering

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Maja Hagman; Wilma Deleryd; [2023-02-16]
    Nyckelord :AI; Artificiell Intelligens; beslutsfattande; rekrytering;

    Sammanfattning : Artificiell Intelligens, AI, används allt mer frekvent i samhället. På senare tid har tekniken även börjat tillämpas inom ramen för personalrekrytering, där personlighets- och kompetenstester, cv-skanning och intervjurobotar nyttjas. LÄS MER