Sökning: "Wilma Haugsnes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wilma Haugsnes.

  1. 1. ATT HANDLA MED HÄNSYN - En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av ICAs reklamfilmer under covid-19 pandemin.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Wilma Haugsnes; Linnéa Persson; [2021-07-01]
    Nyckelord :Covid-19; ICA; Reklam; Dagligvaruhandel; Pandemi; Taylor’s six segment message strategy wheel; Bildsemiotiken; Reklaminnehåll;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida reklaminnehåll har ändrats under pandemin och i så fall hur pandemin presenteras i reklaminnehåll.Teori: Studiens teoretiska ramverk består av Taylor’s six segment message strategywheel och bildsemiotiken.Metod: Kvantitativ metod i kombination med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER