Sökning: "Wilma Norrgård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wilma Norrgård.

  1. 1. Para är makt : En multimodal kritisk diskursanalys om den svenska gangsterrappens betydelse för maskulinitet och våld

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Wilma Norrgård; Vilma Denesfay; [2022]
    Nyckelord :MCDA; hiphop; gangsterrap; maskulinitet; våld; kriminalitet; Einár; musikvideo;

    Sammanfattning : Denna studie berör fenomenet svensk gangsterrap och ämnar att kritiskt granska innehållet som kommuniceras ut via musikvideos till samhället. Syftet är att undersöka huruvida våld samt kriminalitet i relation till maskulinitet upprätthålls inom det diskursiva fältet gangsterrap. LÄS MER