Sökning: "Wilma Oldrati"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wilma Oldrati.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Alice Neuman; Wilma Oldrati; [2021]
    Nyckelord :Caring science; experiences; literature study; nurse perspective; palliative care.; Erfarenheter; litteraturstudie; palliativ vård; sjuksköterskeperspektiv; vårdvetenskap.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Patienter i behov av palliativ vård och deras anhöriga kan uppleva välbefinnande och lindrat lidande genom visad empati samt tydlig kommunikation från sjuksköterskor. Utan stöd från sjuksköterskor riskerar patienter och anhöriga i stället få uppleva dåligt omhändertagande och onödigt lidande kan uppstå. LÄS MER