Sökning: "Wilma Rahm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wilma Rahm.

  1. 1. Livskvalité hos personer som överlevt sepsis

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Wilma Rahm; Helena Nilsson; [2020]
    Nyckelord :Sepsis; Survivor; Quality of life; Livskvalité; Sepsis; Överlevare;

    Sammanfattning : Bakgrund Sepsis är ett problemområde internationellt. Snabb behandling är av vikt för att undvika att sepsis utvecklas till septisk chock. Septisk chock kan innebära förödande konsekvenser och i värsta fall kan den drabbade avlida. Syfte Att beskriva personers livskvalité efter att ha överlevt sepsis. LÄS MER