Sökning: "Word-of-Mouth"

Visar resultat 1 - 5 av 841 uppsatser innehållade ordet Word-of-Mouth.

 1. 1. REKLAMENS UPPLEVDA TROVÄRDIGHET - En studie om unga kvinnors uppfattning och värdering av reklamens trovärdighet på det sociala mediet Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Rönnvall; Sofie Özaras; [2022-02-24]
  Nyckelord :Electronic word-of-mouth; Receptionsforskning; Trovärdighet; Reklam; Instagram; Influencer Marketing; Marknadsföring; Unga Kvinnor;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens huvudsakliga syfte är att studera huruvida unga svenska tjejer mellan åldrarna 20-25 år uppfattar trovärdigheten av reklam på sociala medieplattformen Instagram. Värderas reklamens trovärdighet olika beroende på vilken sorts reklam det är samt hur den förmedlas? Teori: Electronic word-of-mouth, receptionsforskning Metod: Kvalitativ studie Material: Individuella semistrukturerade intervjuer Resultat: Studiens centrala resultat är att reklamens upplevda trovärdighet påverkas av en mängd olika faktorer såsom den upplevda genuiniteten i reklamen, influencers relation till produkten, hur personlig reklamen uppfattas, den uppfattade kommersialiteten i influencers reklam samt hur influencern uttrycker sig i förhållande till produkten som marknadsförs. LÄS MER

 2. 2. How an open and encouraging approach to customer complaints can reduce churn - An experimental study focused on customer interactions in SaaS companies followed a service failure

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Jönsson; Gabriel Jönsson; Elias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Software as a service; Churn; Customer complaint; Customer complaint behaviour; Dissatisfaction; Negative word-of-mouth; Repurchase intentions; Service failure; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis mainly aims to investigate how an open and encouraging approach to customer complaints can affect churn in software as a service companies. This by examining how the approach affects the presentation of complaints, dissatisfaction, negative word-of-mouth and customers repurchase intention followed by a service failure. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing ur ett företagsperspektiv : En kvalitativ studie om konsekvenser och risker med influencer marketing för ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stina Jonsson; Olivia Renholm; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate influencer marketing through a qualitative study and look at the consequences and risks for brands. The study aims to facilitate companies' work with influencer marketing by investigating and highlighting possible risks in the subject. LÄS MER

 4. 4. Kundlojalitet ur kundens perspektiv : En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar kundlojaliteten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mohammed Salman; Dolshi Hayllie; Ranim Mashhadi; [2022]
  Nyckelord :CRM; engagemang; word of mouth; kundlojalitet; förtroende; relation.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2022-01-13 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens universitet Författare: Dolshi Hayllie  Ranim, Mashhadi  Mohammed Salman  (000517) (920627) (960229) Titel: Kundlojalitet ur kundens perspektiv Handledare: Ulf Andersson Nyckelord: CRM, engagemang, word of mouth, kundlojalitet, förtroende, relation Frågeställning: Vilka faktorer påverkar lojalitet hos digitala klädföretag ur kundens perspektiv? Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring kundlojalitet och undersöka vilka faktorer som kan påverka lojalitet. Syftet är också att skapa förståelse kring hur CRM kan påverka kunders lojalitet i digitala klädföretag. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Winoy; Joel Kvarnsjö; Johanna Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sociala medier; varumärke; emotionell och rationell kommunikation; Grant Thornton; Deloitte; revisionsbranschen; big four; semistrukturerad intervju; innehållsanalys; Linkedin.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kommunikation inom revisionsbranschen Problemformulering: Revisionsbranschen kan antas vara en osynlig bransch när det kommer till att stärka varumärket genom kommunikation i sociala medier. Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap för forskningsområdet om hur företag i revisionsbranschen använder sig av kommunikation i sociala medier. LÄS MER