Sökning: "Workplace drug test"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Workplace drug test.

 1. 1. A Justified Infringement on Privacy? - A Qualitative Study on the Private Labour Market Actors’ Perceptions of Workplace Drug Testing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Asp; [2021-08-25]
  Nyckelord :Workplace drug test; Privacy; Prevention; Rehabilitation; Stigmatization;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get an understanding of the perceptions and experiencesof drug tests as a measure to prevent substance use at workplaces. The focus was toexplore the perceptions of different actors within the private labour market concerningthe integrity-sensitive aspects that are connected to drug test at work places and tounderstand perceptions on drug prevention, positive test results and drug rehabilitation inrelation to drug tests. LÄS MER

 2. 2. Alkohol- och drogtester ombord : En undersökning av svenska sjömäns attityder till slumpmässiga alkohol- och drogtester ombord

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Löfvendahl; Andreas Klemmensen; [2018]
  Nyckelord :Random alcohol and drug test; workplace; attitude; qualitative thematic content analysis; Slumpmässiga alkohol- och drogtester; arbetsplats; attityd; kvalitativ tematisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Forskningen pekar på en konflikt mellan de krav vissa arbetsgivare har på att alkohol- och drogtesta sina anställda, respektive den eventuella ovilja arbetstagare av integritetsskäl kan ha att bli testade. I detta sammanhang råder det en oklarhet om vilka attityder svenska sjömän har till att bli alkohol- och drogtestade ombord på arbetsplatsen. LÄS MER