Sökning: "Workplace motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade orden Workplace motivation.

 1. 1. Psykologiskt empowerment - nyckeln till minskad personalomsättning bland sjuksköterskor? : En fallstudie inom den svenska sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ida Berg; Gabriella Persson; [2023]
  Nyckelord :Psychological empowerment; Business management; Staff turnover; Motivation; Healthcare; Psykologiskt empowerment; Verksamhetsstyrning; Personalomsättning; Motivation; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur psykologiskt empowerment kan påverka sjuksköterskor att stanna på sin arbetsplats.  Metod: Studien vilar på en kvalitativ ansats. Där vi använt en fallstudiedesign bestående av tolv semistrukturerade intervjuer för att samla in empirin. LÄS MER

 2. 2. Personlighetens betydelse för arbetsmotivation : En kvantitativ undersökning om relationen mellan HR-anställdas personlighet och motivation på arbetsplatsen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ebba Atle; Rebecca Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Human Resources; Extrinsic motivation; Intrinsic motivation; Work motivation; Self-determination theory; Ten item personality measure; Big five; HR; Extern motivation; Intern motivation; Arbetsmotivation; Big five-teorin; Self determination-teorin; Ten item personality measure; Multidimensional work motivation scale;

  Sammanfattning : Arbetsmotivation är en viktig aspekt i arbetet med att skapa välfungerande arbetsplatser. Särskilt hos HR-personal, som på olika sätt har ansvar över all personal i verksamheten. Tidigare forskning har visat indikationer på att personlighet till viss grad kan predicera arbetsmotivation. LÄS MER

 3. 3. Sitter det i väggarna? : En komparativ teoritestande studie angående organisationskulturens effekter på arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Isabell Huzelius; Celie Lindh; [2023]
  Nyckelord :Organizational culture; work motivation; Herzbergs dual-factor theory; Organisationskultur; arbetsmotivation; Herzbergs tvåfaktorsteori;

  Sammanfattning : In recent years, various sectors have reported difficulties in recruiting and retaining skilled staff. Recognition of achievements, good leadership and opportunities for personal development are factors that contribute to increased motivation of employees and reduce the need to seek other jobs. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljöns effekt på inre motivation : Hur medarbetare på Handelsbankens IT-avdelning upplever inre motivation vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lotta Blomquist; Ebba Lindström; [2023]
  Nyckelord :Teleworking; Covid-19; Self-Determination Theory; Intrinsic motivation; Autonomy; Relatedness; Competence;

  Sammanfattning : Teleworking has been a debated topic in recent years, with employee opinions divided. Teleworking has resulted in both positive and negative aspects regarding employees' intrinsic motivation where their individual characteristics have a significant role. LÄS MER

 5. 5. The influence of favouritism as non financial incentives on employee performance

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

  Författare :Egwuonwu John Rotanna; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT In the business sector, favouritism is a frequent and typically disapproved behaviour. However, when used as a reward for excellent employee performance, favouritism can incentivize increased employee productivity and performance. LÄS MER