Sökning: "Writing to Read"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade orden Writing to Read.

 1. 1. Undersökning av hur pedagoger arbetar med digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen : Med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Fransson; [2022]
  Nyckelord :digital tools; reading difficulties; writing difficulties; Writing to Read; elementary school; digitala verktyg; lässvårigheter; skrivsvårigheter; Att skriva sig till läsning ASL ; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med att förebygga elevers läs- och skrivsvårigheter genom digitala verktyg inom F-3 och ämnet svenska. Forskningsfrågorna handlar om hur pedagogerna som medverkar i studien tolkar fenomenet läs- och skrivsvårigheter, samt på vilka sätt de arbetar för att främja inlärningen med digitala verktyg och vilka möjligheter respektive svårigheter de möter i undervisningen med stöd av digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. The effectiveness of digital reading for motivating student reading and vocabulary development : Effektiviseringen av digital läsning för att motivera elevernas läsning och ordförrådsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lavan Jiawook; [2022]
  Nyckelord :Digital; reading; books; motivation; English as a second language ESL ; English as a foreign language EFL ;

  Sammanfattning : Even though vocabulary skills are the essential key to achieving proficiency in a target language, there are some students who do not like reading. Thus, the purpose of this study is the potential use of digital technology for facilitating and motivating reading and vocabulary building in English. LÄS MER

 3. 3. Investigating Machine Learning for verification of AMBA APB protocol.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Abhiram Srisai Kishore; Mohammed Wasim; [2022]
  Nyckelord :Machine learning; SOC Verification; AMBA; Neural Networks; Deep Learning; Assertions.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : It is a well-known fact that in any Application Specific Integrated Circuit (ASIC) design, verification consumes most time and resources. And when it comes to huge designs, finding bugs can be tedious given the area and the complexity. As per Moore’s law, the design complexity is increasing exponentially due to the growing demand for performance. LÄS MER

 4. 4. Identifying inhibitors and motivatorsfor writing code with high readabilityand what we can do about it : A study of motivation to write code with highreadability

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Isac Svensson; [2022]
  Nyckelord :Readability; Comprehension; Clean Code;

  Sammanfattning : As time passes, more and more code is written, and as companies owna large quantity of code, the importance of readable and easy-to-understand codeincreases. It is well known that a developer's time is spent primarily on reading and understanding source code. LÄS MER

 5. 5. Lättläst och rullstolsanpassat : en tematisk analys av hur tillgänglighet och funktionsnedsättning uppmärksammas i kommunala biblioteksplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carolina Karlsson; [2022]
  Nyckelord :funktionsnedsättning; tillgänglighet; biblioteksplan; bibliotekslag; styrdokument; bibliotek;

  Sammanfattning : According to § 4 in the Swedish Library Act, public libraries are required to pay special attention to persons with disabilities. The purpose of this thesis is to analyse how this prioritized group is addressed in municipal library plans. LÄS MER