Sökning: "Xavier Volpato"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Xavier Volpato.

  1. 1. Är ideologierna döda i samhällskunskapsläromedel? : En jämförande studie av ideologiernas plats och användning i tre samhällskunskapsläromedel för gymnasiet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Xavier Volpato; [2019]
    Nyckelord :samhällskunskapsdidaktik; politiska ideologier; idékritik; diskursanalys; läromedel för gymnasieskolan;

    Sammanfattning : Den följande uppsatsen avser att belysa hur olika samhällskunskapsläromedel presenterar och använder ideologierna från ett didaktiskt perspektiv. Uppsatsen är en beskrivande studie som med hjälp av idealtyper analyserar hur ideologier används i samhällskunskapsläromedel för gymnasieskolan med ämnesdidaktik i åtanke. LÄS MER