Sökning: "Xinbo Wei"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Xinbo Wei.

  1. 1. Convexity and lgo-convexity of bond prices

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Matematiska institutionen

    Författare :Xinbo Wei; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER