Sökning: "YOUNG ADULTS"

Visar resultat 1 - 5 av 1314 uppsatser innehållade orden YOUNG ADULTS.

 1. 1. Fysisk aktivitets effekt på fatigue hos barn och unga vuxna med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonna Olsson; Cajsa Gredenhag; [2022-01-18]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; barn och unga vuxna; cancer; fatigue;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje dag i Sverige drabbas ett barn av cancer. Med cancerdiagnosen kommer många förändringar i barnets liv relaterat till behandlingar, symtom och biverkningar. Fatigue är ett symtom som många cancersjuka patienter upplever, både före och efter behandling. LÄS MER

 2. 2. COVID-19, upplevd oro ochmyndighetsförtroende: : En kvantitativ studie bland unga vuxna 18-25 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Shin Edman; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; GOVERNMENT TRUST; RISK COMMUNICATION; WORRY; YOUNG ADULTS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga vuxna är en målgrupp som inte främst tillhör en riskgrupp för allvarliga konsekvenser av COVID-19 gällande sjuklighet och dödlighet. Den globala pandemin kan ha fler konsekvenser på hälsan, där unga vuxna kan ses som en sårbar grupp. LÄS MER

 3. 3. "Jag tror inte sociala medier påverkar oss, men jag är inte helt säker" : En kvalitativ studie om hur unga vuxna upplever sociala medier och hur de påverkas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Magnus Larsson; Ellinor Johnson; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Gender; Interaction; Perceptions; Power; Social media; Genus; Interaktion; Makt; Sociala medier; Uppfattningar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka förståelsen för hur kvinnor och män i åldrarna 20-25 upplever och påverkas av sociala medier, med aspekter som makt, integration och genus. Således utgår studien ifrån frågeställningen, Hur upplever unga vuxna sociala medier och hur påverkas dem? som berör upplevelsen av hur sociala medier kan påverkar individen. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledares arbetes arbete med barn och unga inom särskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Caroline Veizaga; [2022]
  Nyckelord :Upper Secondary special school; Primary alt. Compulsory special school; Study and career counselor; Inclusion; Social justice; Empowerment; Gymnasiesärskolan; Grundsärskolan; Studie- och yrkesvägledare; Inkludering; Social rättvisa;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att lära mer om studie- och yrkesvägledares arbete i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Frågorna som ställs handlar om deras arbete med eleverna och deras föräldrar, eller andra vårdnadshavare, samt andra relaterade ämnen. LÄS MER

 5. 5. Policy implications from Sweden for South Korea’s housing policy for young single-households

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jihee Kwon; [2022]
  Nyckelord :young single-person household; housing policy; housing supply; Sweden; South Korea; ungt ensamhushåll; bostadspolitik; bostadsförsörjning; Sverige; Sydkorea;

  Sammanfattning : The number of young single-person households is consistently increasing in South Korea, as in Sweden where the most common type of household is the single-person household. Housing is the key to the transition of young adults to adulthood and it can affect their quality of life and economic security throughout their lifetime. LÄS MER