Sökning: "Yannick Spruijt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yannick Spruijt.

  1. 1. A screening LCA on the recycling chlorinated pilgering oil

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

    Författare :Yannick Spruijt; [2018]
    Nyckelord :LCA; chlorinated pilgering oil; recycling;

    Sammanfattning : In the metalworking industry lubricants are used for   production. For production of seamless stainless steel pipes Sandvik   Materials Technology uses chlorinated pilgering oil, a lubricant produced   from paraffin and chlorine. LÄS MER